Mẫu báo cáo nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã như sau:

.......................
.......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..………., ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO NHẬN XÉT
Về việc thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

(Lần thứ ………………)

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………………………………..

Tên tôi là ………………………………………...đại diện cho (2).........................
được phân công quản lý, giáo dục người được giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số ………./QĐ-UB ngày ...../..../..... của Chủ tịch UBND(1)......................................

Xin báo cáo về việc thi hành quyết định giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ...........................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: ....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: .................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:...........

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ....................................................................

Đã có những tiến bộ: ........................................................................................

..........................................................................................................................

Những tồn tại cần khắc phục: ..........................................................................

..........................................................................................................................

Phương hướng, biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo và kiến nghị: ..............

..........................................................................................................................

Vậy xin báo cáo Chủ tịch UBND(1) .............................................. biết để cho ý kiến chỉ đạo.

TM. (2)………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý.

Mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Đánh giá bài viết
1 46
Thủ tục hành chính Xem thêm