Mẫu báo cáo nhanh tai nạn điện

1 204

Mẫu báo cáo nhanh vụ việc tai nạn điện

Mẫu báo cáo nhanh vụ việc tai nạn điện là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo nhanh về vụ việc tai nạn điện. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin nội dung vụ việc, nguyên nhân, biện pháp khắc phục... Mẫu được ban hành theo Thông tư 31/2014/TT-BCT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo nhanh vụ việc tai nạn điện như sau:

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp
Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO NHANH TAI NẠN ĐIỆN

Thời điểm xảy ra tai nạn: …………………………………………………………………

Địa điểm xảy ra tai nạn: …………………………………………………………………..

Thời tiết: ……………………………………………………...………………………..….

Tên nạn nhân: …………………………….. Giới tính: ……………… Năm sinh: ……....

Trú quán: …………………………………………………………………………......……

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Tóm tắt diễn biến vụ việc: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Mức độ thiệt hại: …………………………………………...………………………………

Nguyên nhân sơ bộ: ……………………………………………………………………….

Biện pháp đã khắc phục: …………………………………………………………………

Hướng giải quyết tiếp theo: ………………………………………………………………

(Ghi tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản) báo cáo./.

Nơi nhận:
-
-
- Lưu:

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo nhanh vụ việc tai nạn điện

Mẫu báo cáo nhanh vụ việc tai nạn điện

Đánh giá bài viết
1 204
Thủ tục hành chính Xem thêm