Mẫu báo cáo nhập khẩu thuốc gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc

1 31

Mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc nhập khẩu thuốc gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung nhập khẩu, thông tin thuốc nhập khẩu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc như sau:

Tên cơ sở:

Số:......................

BÁO CÁO NHẬP KHẨU THUỐC GÂY NGHIỆN HOẶC THUỐC HƯỚNG THẦN HOẶC THUỐC TIỀN CHẤT/NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN/TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC

(Báo cáo cho từng lần nhập khẩu)

Kính gửi:..…………….………………………

STT

Nguyên liệu/Tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ/ hàm lượng, quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số lượng đã duyệt

Số lượng thực nhập

Số lô

Hạn dùng

Ngày nhập hàng về kho

Số giấy phép nhập khẩu

Tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên nước

Tên, địa chỉ nhà xuất khẩu, tên nước

Cửa khẩu nhập hàng

                       

 

                     
 

..............., ngày...tháng...năm...

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại cơ sở.

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ h tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

Mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc

Đánh giá bài viết
1 31
Thủ tục hành chính Xem thêm