Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu là mẫu bản báo cáo được doanh nghiệp lập ra để báo cáo về việc nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nguyên liệu vật tư nhập khẩu, nguyên liệu vật tư đã sử dụng, nguyên liệu vật tư trả lại. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu tại đây.

Báo cáo tồn kho

Mẫu báo cáo hàng tồn kho - Tiếng Anh

Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu như sau:

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Tên doanh nghiệp: ..........................................................; Địa chỉ: .............................

Mã số doanh nghiệp: ..................................................................................................

Hồ sơ thanh khoản quý: ............................., năm ..........

STT Tên/Mã nguyên liệu, vật tư Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khẩu Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu NL, VT xuất trả lại Lượng NV, VT tồn cuối quý
Tờ khai nhập khẩu Lượng NL, VT tồn của quý trước chuyển sang Đơn vị tính Tên/ mã sản phẩm xuất khẩu Tờ khai xuất khẩu Định mức NL, VT (kể cả hao hụt đơn vị sản phẩm Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SPXK Tờ khai xuất khẩu (số, ký hiệu; ngày đăng ký) Lượng NL, VT xuất trả lại
Số; ký hiệu; ngày đăng ký Ngày hoàn thành thủ tục hải quan Lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu Số; ký hiệu; ngày đăng ký Ngày hoàn thành thủ tục hải quan Lượng sản phẩm xuất khẩu ĐV tính
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
                                 
                                 
.........., ngày....tháng....năm...... .........., ngày....tháng....năm......
Công chức hải quan kiểm tra đối chiếu
(Ký tên, đóng dấu công chứng)
Giám đốc Doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) - Cột (15) và (16) chỉ áp dụng đối với những trường hợp xuất khẩu nguyên liệu, vật tư trong quý thanh khoản

(2) - Lượng NV, VT tồn cuối quý tại cột (17) = lượng NL, VT nhập khẩu trong quý tại cột (5) + lượng NL, VT tồn của quý trước tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu cột (14) - Lượng NL, VT xuất trả cột (16)

Đánh giá bài viết
1 784
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm