Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ

1 3

Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ là gì? Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ là gì?

Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về nợ quá hạn và phân loại nợ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin nợ quá hạn... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

BÁO CÁO NỢ QUÁ HẠN VÀ PHÂN LOẠI NỢ

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Tình hình nợ quá hạn vốn nước ngoài cho vay lại

Tháng

Tổng dư nợ quá hạn vốn nước ngoài

Quy USD

Quy VND

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

 

Tình hình phân loại nợ

Nhóm nợ

Số lượng khoản vay lại

Dư nợ vốn nước ngoài cho vay lại

Nguyên tệ

Quy USD

Quy VND

- Dư nợ đủ tiêu chuẩn

- Dư nợ nhóm 2

- Dư nợ nhóm 3

- Dư nợ nhóm 4

- Dư nợ nhóm 5

 

 

 

 

Ghi chú:

- Báo cáo tổng dư nợ quá hạn các tháng tại thời điểm ngày cuối cùng của tháng báo cáo.

- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

 

……, Ngày ….. tháng …… năm ….

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ

Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm