Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

1 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” là gì?

Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về quá trình xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, quá trình xét tặng danh hiệu...

2. Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NSND, NSƯT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị: (cấp xét)
Bộ, Tỉnh:

(địa danh), ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO
Quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.....1 đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể ngày.... tháng.... năm.... để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

Trong quá trình xét, Hội đồng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”; đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn.

Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, bỏ phiếu kín.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.....2 xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho:........ người, danh sách như sau:

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu của đơn vị)
(Chức danh)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

(1): Hội đồng thụ lý hồ sơ.

(2): Hội đồng cấp trên trực tiếp.

Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm