Mẫu báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

1 4

Mẫu báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN là gì? Mẫu bản báo cáo quyết toán chi ngân sách xã gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN là gì?

Mẫu báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin quyết toán chi ngân sách xã...

2. Mẫu báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

Tỉnh: ………..

Huyện: ……..

Xã: ………….

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN

Năm...

Đơn vị tính: đồng

Chương

Loại

 

Khoản

 

Mục

Tiểu mục

Nội dung chi

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng chi

 

Tổng số chi ngân sách xã bằng chữ: ......................................................…………..

 

 

...., ngày.....tháng.....năm...

Xác nhận của Kho bạc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

Mẫu báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm