Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành - Mẫu số: 11/QTDA

1 1.198

Mẫu số: 11/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính)

ĐƠN VỊ TỔNG HỢP BÁO CÁO:

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

6 tháng, cả năm….

1. Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Loại dự án

(Công trình)

Chủ đầu tư

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Giá trị đề nghị quyết toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Chênh lệch

Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được duyệt

1

2

3

4

5

6

7

8 = 6-7

9

Phần I

BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN

 

Tổng cộng

             
 

Dự án QTQG

             
 

Nhóm A

             
 

Nhóm B

             
 

Nhóm C

             

Phần II

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

I

             
 

Dự án QTQG

             
 

Nhóm A

             
 

Nhóm B

             
 

Nhóm C

             

II

             
 

Dự án QTQG

             
 

Nhóm A

             
 

Nhóm B

             
 

Nhóm C

             

               

2. Dự án chưa phê duyệt quyết toán

a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán

STT

Loại dự án

(Công trình)

Chủ đầu tư

Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng

Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên 24 tháng

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng giá trị đề nghị QT

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng giá trị đề nghị QT

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng giá trị đề nghị QT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Phần I

BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN

 

Tổng cộng

                   
 

Dự án QTQG

                   
 

Nhóm A

                   
 

Nhóm B

                   
 

Nhóm C

                   

Phần II

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

I

                   
 

Dự án QTQG

                   
 

Nhóm A

                   
 

Nhóm B

                   
 

Nhóm C

                   

II

                   
 

Dự án QTQG

                   
 

Nhóm A

                   
 

Nhóm B

                   
 

Nhóm C

                   

                     

b) Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán (gồm cả dự án hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng)

STT

Loại dự án

(Công trình)

Chủ đầu tư

Dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán

Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

     

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số vốn đã thanh toán

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số vốn đã thanh toán

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số vốn đã thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Phần I

BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN

     
 

Tổng cộng

                   
 

Dự án QTQG

                   
 

Nhóm A

                   
 

Nhóm B

                   
 

Nhóm C

                   

Phần II

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

     

I

                   
 

Dự án QTQG

                   
 

Nhóm A

                   
 

Nhóm B

                   
 

Nhóm C

                   

II

                   
 

Dự án QTQG

                   
 

Nhóm A

                   
 

Nhóm B

                   
 

Nhóm C

                   

                     

3. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành

4. Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành


LẬP BIỂU

....., ngày tháng năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Chi tiết theo đơn vị cấp dưới tại địa phương là cấp quản lý dự án (tỉnh, từng huyện, từng xã); trong đó Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổng hợp tình hình quyết toán của các dự án hoàn thành theo từng huyện và từng đơn vị cấp xã thuộc cấp huyện quản lý gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của cấp tỉnh.

Đánh giá bài viết
1 1.198
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm