Mẫu báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN

1 4

Mẫu báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN là gì? Mẫu bản báo cáo quyết toán thu ngân sách xã gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN là gì?

Mẫu báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán thu ngân sách xã. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, nội dung quyết toán thu ngân sách xã...

2. Mẫu báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN

Tỉnh: ………..

Huyện: ……..

Xã: ………….

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN

Năm...

Đơn vị tính: đồng

Chương

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Nội dung thu

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thu

 

Tổng số thu ngân sách xã bằng chữ: ......................................................…………..

 

 

...., ngày.....tháng.....năm...

Xác nhận của Kho bạc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN

Mẫu báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm