Mẫu báo cáo quyết toán tiền lương

1 348

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán tiền lương của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung quyết toán... Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương như sau:

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG

Năm ...................

CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm trước

Năm nay

     

Kế hoạch

Thực hiện

1. Quỹ lương kế hoạch

Đồng

     

2. Quỹ lương thực hiện

Đồng

     

3. Tổng số lao động

Người

     

4. Thu nhập bình quân

Đồng/người/tháng

     
   

........., ngày...tháng...năm...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương

Đánh giá bài viết
1 348
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm