Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

1 8

Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng là gì?

Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin số liệu cho vay... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Tên đơn vị báo cáo.....
Số văn bản:....

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU CHO VAY ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tháng... năm...

Đơn vị: đồng

STT

Tên TCTD đi vay

Số hiệu văn bản cho vay đặc biệt

Số tiền được chấp thuận cho vay đặc biệt

Giải ngân

Thu nợ

Chuyển nợ quá hạn

Số dư cuối tháng báo cáo

Số tiền

Ngày

Số tiền

Ngày

Số tiền

Ngày

Trong hạn

Quá hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập biểu


Kiểm soát

......, ngày..... tháng..... năm.....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1. Đơn vị thực hiện báo cáo: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt.

2. Đơn vị nhận báo cáo:

- Đối với báo cáo do Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện, đơn vị nhận báo cáo gồm: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ.

- Đối với báo cáo do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt thực hiện:

+ Đơn vị nhận báo cáo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (đối với trường hợp cho vay đặc biệt theo quy định tại điểm a, c khoản 2, điểm a, c khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 01/2018/TT-NHNN);

+ Đơn vị nhận báo cáo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ (đối với trường hợp cho vay đặc biệt theo quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 01/2018/TT-NHNN).

Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm