Mẫu báo cáo số liệu thống kê về lãnh sự của Sở Ngoại vụ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu số: 10a/2019/NG-LS
Sở Ngoại vụ thành phố
Hồ Chí Minh
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..
…., ngày…tháng…năm 20…
Kính gửi: Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.
BÁO CÁO SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ LÃNH SỰ
Sáu tháng, từ 26/.../... đến 25/.../...
I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
1. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu:
- Số lượng từng loại hộ chiếu (ngoại giao, công vụ) đã cấp;
- Số lượng từng loại hộ chiếu (ngoại giao, công vụ) đã gia hạn;
- Sửa đổi, bổ sung từng loại hộ chiếu (ngoại giao, công vụ).
2. Cấp thị thực:
- Số lượng thị thực đã cấp (ghi trong đó bao nhiêu thị thực dán, rời);
3. Chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự:
- Số lượng văn bản đã chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
4. Tổng số lệ phí lãnh sự đã thu
II. QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUAN LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI TẠI
CÁC TỈNH PHÍA NAM
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC LÃNH SỰ,
NHỮNG VƯỚNG MẮC KIẾN NGHỊ (NẾU )
Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố H Chí Minh ký, ghi họ tên đóng dấu
quan
1
./.
______________
1
Đây Báo cáo để Cục Lãnh sự tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Sở trách
nhiệm trực tiếp ký, không ủy quyền cho Trưởng phòng Lãnh sự hay cán bộ phụ trách
báo cáo này.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu
nhé.

Mẫu báo cáo số liệu thống kê về lãnh sự của Sở Ngoại vụ là gì? Mẫu báo cáo số liệu thống kê gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. 

1. Định nghĩa mẫu báo cáo số liệu thống kê về lãnh sự của Sở Ngoại vụ là gì?

Mẫu báo cáo số liệu thống kê về lãnh sự của Sở Ngoại vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về số liệu thống kê lãnh sự của Sở Ngoại vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu báo cáo số liệu thống kê về lãnh sự của Sở Ngoại vụ

Mẫu số: 10a/2019/NG-LS

Sở Ngoại vụ thành phố
Hồ Chí Minh
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngàythángnăm 20…

Kính gửi: Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

BÁO CÁO SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ LÃNH SỰ

Sáu tháng, từ 26/.../... đến 25/.../...

I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

1. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu:

- Số lượng từng loại hộ chiếu (ngoại giao, công vụ) đã cấp;

- Số lượng từng loại hộ chiếu (ngoại giao, công vụ) đã gia hạn;

- Sửa đổi, bổ sung từng loại hộ chiếu (ngoại giao, công vụ).

2. Cấp thị thực:

- Số lượng thị thực đã cấp (ghi rõ trong đó có bao nhiêu thị thực dán, rời);

3. Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự:

- Số lượng văn bản đã chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

4. Tổng số lệ phí lãnh sự đã thu

II. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC LÃNH SỰ, NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ quan1./.

______________

1 Đây là Báo cáo để Cục Lãnh sự tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Sở có trách nhiệm trực tiếp ký, không ủy quyền cho Trưởng phòng Lãnh sự hay cán bộ phụ trách ký báo cáo này.

Mẫu báo cáo số liệu thống kê về lãnh sự của Sở Ngoại vụ

Mẫu báo cáo số liệu thống kê về lãnh sự của Sở Ngoại vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm