Mẫu báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản

1 3

Mẫu báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản là gì? Mẫu bản báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản là gì?

Mẫu báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thăm dò, tìm kiếm dẫn dụ nguồn lợi thủy sản. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin tìm kiếm nguồn lợi thủy sản...

2. Mẫu báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO THĂM DÒ, TÌM KIẾM, DẪN DỤ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

CHUYẾN SỐ: ......../năm ...........

Từ ngày ..../ .../ ....đến ngày ..../ ..../ ......

1. Họ và tên chủ tàu/thuyền trưởng: ................................................................................

2. Địa chỉ: .......................................................….............................................................

3. Số đăng ký tàu: ...................................... ; 4. Tổng công suất máy chính: ............ CV

5. Chiều dài lớn nhất của tàu: ...................................................................................... m

6. Nghề (thăm dò/tìm kiếm/dẫn dụ): ........................ ; 7. Số lao động: ............... người

8. Số ngày hoạt động: .....................................................................................................

9. Ngư trường hoạt động:

Vịnh Bắc Bộ □; Trung Bộ □; Đông Nam Bộ □; Tây Nam Bộ □; Giữa biển Đông □

10. Hợp tác với tàu khai thác thủy sản: Số đăng ký tàu khai thác: .................................

Ăn chia sản phẩm □;

Trả tiền trực tiếp □

11. Tổng sản lượng của tàu khai thác thủy sản: ........................................................ kg

 

Người báo cáo
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản

Mẫu báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm