Mẫu báo cáo tháng của giáo viên chủ nhiệm

Báo cáo công tác chủ nhiệm hàng tháng

Mẫu báo cáo tháng cho giáo viên chủ nhiệm là biểu mẫu báo cáo lập ra để giáo viên chủ nhiệm báo cáo chi tiết các hoạt động trong tháng của 1 lớp... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu báo cáo tháng và tải về sử dụng.

Nội dung báo cáo tháng cho giáo viên chủ nhiệm

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG ........./ 201.......

GVCN:………………………………………………… LỚP: …………..…

1. Về chính khóa

a.Tình hình học tập của học sinh

- Ưu điểm

....................................................................................................................................................................................

- Tồn tại

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến nghị

......................................................................................................................................................................................

b. Nề nếp, Kỷ luật, CSVC lớp học

- Ưu điểm

.......................................................................................................................................................................................

- Tồn tại

........................................................................................................................................................................................

- Kiến nghị

........................................................................................................................................................................................

c. Những biện pháp giáo dục học sinh đã thực hiện trong tháng

- Giáo dục tập thể

.........................................................................................................................................................................................

- Giáo dục cá biệt

..........................................................................................................................................................................................

Danh sách học sinh GVCN đã gặp CMHS trong tháng (Tr yêu cầu, GVCN chủ động)

TT

Họ tên học sinh

Lý do

Đã hoàn tất hồ sơ

1

2

3

d. Danh sách hoc sinh được tuyên dương tháng … ( xếp theo thứ tự 1.2.3)

TT

Họ tên học sinh

Thành tích

Ghi chú

1

2

3…

2. Về học phụ đạo

a. Quản lí số lượng học sinh

Tháng

Ghi chú đặc biệt

Số học sinh đăng kí

Số học sinh tham gia

Kết quả phân loại học sinh

b. Đánh giá kết quả học tập

- Ưu điểm

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tồn tại

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Kiến nghị

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Về Hoạt động do nhà trường, Đoàn thanh niên huy động

- Ưu điểm

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tồn tại

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Kiến nghị

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Xếp loại hạnh kiểm ( Làm trên bản đính kèm).

TRƯỜNG.......................................

HẠNH KIỂM HỌC SINH LỚP ……. THÁNG ......../………

Năm học:........................................

Stt

Họ và tên

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

1

2

3..

( Xếp hạnh kiểm loại nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mẫu báo cáo tháng cho giáo viên chủ nhiệm

Mẫu báo cáo công tác tháng gáo viên chủ nhiệm

Đánh giá bài viết
1 1.214
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm