Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn

1 13.131

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích của cá nhân công đoàn. Mẫu nêu rõ thông tin của người báo cáo, nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn như sau:

CĐGD HUYỆN ............

CĐCS ...............................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Hình thức đề nghị khen: ....................................................

I. Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:............................................................Giới tính: ...............

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

- Quê quán: .........................................................................................

- Nơi thường trú: .................................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác: .................................................................

+ Chính quyền: ...................................................................................

+ Đoàn thể: .........................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ......................Năm vào ngành: ................

II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:

Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức và chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về chuyên môn, nghiệp vụ; về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn;

- Những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh (Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng);

- Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…….

III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng:

- Tùy theo hình thức và các mức khen thưởng để cá nhân kê khai những danh hiệu và hình thức đã khen theo số năm liền kề đề nghị khen thưởng;

- Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

TT

Hình thức khen thưởng

Số, cấp quyết định

     
     
     

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật.

TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

CHỦ TỊCH

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn

Đánh giá bài viết
1 13.131
Thủ tục hành chính Xem thêm