Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THCS

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THCS là mẫu bản báo cáo được lập ra để cá nhân giáo viên báo cáo về thành tích mình đạt được trong năm học qua. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm báo cáo, kết quả đạt được trong năm qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THCS như sau:

PHÒNG GD & ĐT...........

TRƯỜNG ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LĐTT

NĂM HỌC …......

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

+ Họ và tên: .............................................................................................

+ Sinh ngày: .............................................................................................

+ Nơi sinh: ................................................................................................

+ Trình độ văn hóa: ..................................................................................

+ Chức vụ hiện nay: .................................................................................

+ Quá trình công tác: ................................................................................

+ Học hàm, học vị: ....................................................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

- Giảng dạy môn ................. khối ............

- Chủ nhiệm lớp ........

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn .............

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a. Về tư tưởng chính trị:

- Bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp, tham gia tích cực các phong trào thi đua của Đảng, ngành, của các tổ chức xã hội phát động. Có tinh thần đoàn kết trong tập thể.

b. Về công tác chuyên môn

- Tôi luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn các quy định của ngành. Nắm vững chương trình giáo dục của môn học được phân công giảng dạy.

- Tích cực đổi mới phương pháp. Có ý thức áp dụng nhiều phương pháp mới vào dạy học và chỉ đạo tổ áp dụng các phương pháp dạy học mới, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

- Hiệu quả giảng dạy: Chất lượng đại trà các bộ môn giảng dạy như sau:

Anh 9: Chỉ tiêu phấn đấu: 98% TB trở lên

Kết quả đạt được: 100% TB trở lên

Anh 7: Chỉ tiêu phấn đấu: 97 % TB trở lên

Kết quả đạt được: 98,4% TB trở lên

Chủ nhiệm : Chỉ tiêu phấn đấu: 100% lên lớp thẳng

- Có 02 HS đạt giải cấp huyện môn ................

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác mà nhà trường giao cho.

- Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B cấp trường

- Kết quả xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt

- Kết quả đánh giá danh hiệu công chức: Khá.

c. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn: bản thân tôi luôn không ngừng tự học tâp, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

d. Đạo đức lối sống. Có lối sống thẳng thắn trung thực, biết quý trọng mọi người xung quanh. Hết lòng phục vụ nhân dân.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

     

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

     

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THCS

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THCS

Đánh giá bài viết
1 2.295
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm