Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của lưu học sinh

1 406

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của lưu học sinh đề nghị tặng bằng khen, giấy khen

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của lưu học sinh đề nghị tặng bằng khen, giấy khen là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích cá nhân của lưu học sinh đề nghị tặng bằng khen, giấy khen. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của người báo cáo, nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích cá nhân của lưu học sinh đề nghị tặng bằng khen, giấy khen như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN LƯU HỌC SINH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN/GIẤY KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ........................

- Ngày sinh: ............................................ Giới tính: ........................................

- Quê quán: ....................................................................................................

- Cơ quan chủ quản: ......................................................................................

- Cơ quan cử đi học: ......................................................................................

- Điện thoại: ................................ E-mail: ......................................................

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ....................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ................................................................

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ....................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

     

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành Quyết định

     
 

............, ngày...tháng...năm...

CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của lưu học sinh đề nghị tặng bằng khen, giấy khen

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của lưu học sinh đề nghị tặng bằng khen, giấy khen

Đánh giá bài viết
1 406
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm