Mẫu báo cáo thành tích công đoàn dành cho tập thể

1 5.129

Mẫu báo cáo thành tích tập thể công đoàn

Mẫu báo cáo thành tích tập thể công đoàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích của tập thể công đoàn. Mẫu báo cáo nêu rõ những thành tích mà tập thể đạt được... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích tập thể công đoàn như sau:

CĐ GIÁO DỤC HUYỆN ....................

CĐ TRƯỜNG.................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ...........

..........., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Đề nghị khen thưởng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

Tên đơn vị: ..........................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................

Cơ cấu tổ chức: ..................................................................................

Tổng số đoàn viên công đoàn: ............................................................

1. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:

1.1 Số lượng, chất lượng, hiệu quả Giáo dục, mức độ hoàn thành kế hoạch:

a, Cán bộ giáo viên, nhân viên:

- Tổng số ...... đồng chí.

- Kết quả xếp loại đạo đức:

+ Xếp loại tốt: .............. đồng chí đạt ..........%

- Kết quả xếp loại chuyên môn: ........ đồng chí

+ Xếp loại tốt: ....... đồng chí đạt ......%

+ Xếp loại khá: ......... đồng chí đạt ..........%

- Kết quả xếp loại công đoàn:

+ Xếp loại tốt: ......... đồng chí đạt .........%

+ Xếp loại khá: ......... đồng chí đạt ......%

b, Học sinh:

* Công tác số lượng:

-Tổng số học sinh đầu năm .........

- Số HS cuối năm ..................

* Công tác chất lượng:

Kết quả xếp loại đạo đức: Thực hiện đầy đủ ............. đạt ...........%.

Kết quả xếp loại học lực: .....................

+ Học lực giỏi: ............ đạt ........ %

+ Học lực khá: ........... đạt .........%

+ Học lực TB: ........... đạt ..........%

+ Vở sạch chữ đẹp: ................ đạt ...........%

1.2 Công đoàn

- 100% đoàn viên CĐ chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Tổ chức cho các Đoàn viên công đoàn học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về giáo dục trong thời đại mới.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Công đoàn thực hiện đúng chức năng giám sát, giải quyết các chế độ chính sách, quyền lợi của Đoàn viên công đoàn như: Chi trả tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm, lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ đảm bảo 100%

- Tuyên truyền đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên để ĐVCĐ nắm chắc các chế độ chính sách từ đó thấy rõ được quyền và nghĩa vụ của mình.

- Động viên, thăm hỏi kịp thời và chăm lo đến đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên. Tổ chức cho ĐVCĐ chơi hội không tính lãi với số tiền ............ (ưu tiên những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn lấy trước)

- Hưởng ứng tốt các cuộc vận động mang tính xã hội, các cuộc thi như Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thi viết về người Phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ, cuộc thi Nét bút tri ân tổng số ĐVCĐ tham gia là ....... đồng chí. Với phong trào trường giúp trường, phong trào áo ấm tặng học sinh nghèo CĐ đã quyên góp được 65 bộ quần áo ấm ủng hộ cho học sinh tại đơn vị và HS trường .....................

- Phối kết hợp tốt với các tổ chức trong nhà trường, đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn như: Tham gia giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 20/10, Phối kết hợp với CĐ cụm tổ chức giao lưu cầu lông cụm ...............chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tham gia các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tập luyện và giao lư cầu lông với CĐ .........................và CĐ Phòng giáo dục chào mừng 30/4 và 1/5, giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp cấp khoá .......….

+ Số lần văn nghệ: 5 Số người tham gia: 8

+ Số lần thể thao: 3 Số người tham gia: 6

- Ban nữ công hoạt động sôi nổi và đạt hiệu quả cao, đặc biệt là ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

- Trong năm học CĐ đã kết nạp 2 đ/c ĐV mới, mỗi ĐVCĐ đều quyết tâm phấn đấu xây dựng CĐCS vững mạnh xuất sắc. Công đoàn đã giới thiệu bồi dưỡng phát triển Đảng 1 đoàn viên ưu tú.

- Trong nhiều năm qua Ban chấp hành công đoàn cơ sở luôn phối kết hợp với BGH thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ. Đầu năm học BCH Công đoàn đã phối kết hợp với BGH tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm, ra quyết định thành lập Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí. Ban thanh tra nhân dân hoạt có hiệu quả.

Năm học ............ là năm tổ chức ĐH CĐCS nhiệm kì .................., ngay sau Đại hội đã xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐ. Quy chế đã xác định những nội dung chủ yếu về mối quan hệ công tác trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của BCH công đoàn và Thủ trưởng cơ quan đơn nhằm phát huy vai trò của CĐCS trong việc tham gia xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà, ổn định cùng nhau hợp tác về sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương; tham gia cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CBGV, NV. Phối hợp với Ban giám hiệu chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường, đặc biệt là phong trào thi đua “Hai tốt” và phong trào nữ“ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

- Kết hợp với BGH tạo điều kiện cho ĐVCĐ được học tập nâng cao trình độ, trong năm học đã tạo điều kiện giúp đỡ về chuyên môn cho 3 đ/c theo học Đại học nâng tổng số ĐVCĐ có trình độ trên chuẩn về chuyên môn lên ........... = ......%

- Thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, quyết tâm và đã thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Thực hiện tốt các chế độ thông tin, báo cáo. Thực hiện tốt việc báo cáo quyết toán thu, chi công đoàn theo đúng quy định.

- Tự kiểm tra phân xếp loại Công đoàn trường đạt: 100 điểm và đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

II/ Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng:

- Năm học ............:

*Khen thưởng về nhà nước: Đạt trường tiên tiến cấp huyện

* Khen thưởng Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Năm học ...............:

*Khen thưởng về nhà nước: Đạt trường tiên tiến cấp huyện

* Khen thưởng Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Năm học ............:

*Khen thưởng về nhà nước: Đạt trường tiên tiến cấp huyện

* Khen thưởng Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm học ................ và các năm học trước, Ban chấp hành CĐ trường ........................ đề nghị Ban thường vụ CĐ Giáo dục ................. xem xét và đề nghị Liên đoàn lao động huyện ................ tặng danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm học .............. cho CĐ trường ................

 

TM/BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

XÁC NHẬN CỦA CHUYÊN MÔN

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ ĐẢNG

XÁC NHẬN CỦA CĐGD ..........

 

Mẫu báo cáo thành tích tập thể công đoàn

Mẫu báo cáo thành tích tập thể công đoàn

Đánh giá bài viết
1 5.129
Thủ tục hành chính Xem thêm