Mẫu báo cáo thành tích doanh nghiệp

1 15

Mẫu báo cáo thành tích doanh nghiệp là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo thành tích doanh nghiệp là gì?

Mẫu báo cáo thành tích doanh nghiệp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin thành tích doanh nghiệp... Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Kế hoạch và Công nghệ.

2. Mẫu báo cáo thành tích doanh nghiệp

BÁO CÁO THÀNH TÍCH DOANH NGHIỆP

I/ THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................

2. Năm thành lập: ........................................................................................................

3. Biểu trưng doanh nghiệp (đính kèm biểu trưng doanh nghiệp trong hồ sơ này)

4. Giấy CN ĐKKD số: ………….; Ngày cấp: …….…….. Nơi cấp: ..............................

5. Mã số thuế: …………..………….; Mã số Bảo hiểm xã hội: ......................................

6. Ngành nghề kinh doanh: ..........................................................................................

7. Giấy chứng nhận DN KH&CN số: ……………; Ngày cấp:………….; Nơi cấp: ........

II/ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Số TT

Chỉ tiêu

Năm 20...

Năm 20...

1

Vốn điều lệ (triệu đồng)

 

 

2

Tổng nguồn vốn (triệu đồng)

- Vốn chủ sở hữu

- Nợ phải trả

 

 

3

Tổng doanh thu (triệu đồng)

 

 

4

Doanh thu sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN (triệu đồng)

 

 

5

Doanh thu xuất khẩu (nghìn USD)

 

 

6

Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)

 

 

7

Nộp ngân sách (triệu đng)

 

 

8

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

 

 

9

- Số lao động thường xuyên (người)

- Số lao động thời vụ (người)

 

 

10

Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/tháng)

 

 

11

Đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) (triệu đồng)

 

 

Lưu ý:

- Các số liệu về giá trị trong phần này cũng như ở các phần khác trong báo cáo cần được thống nhất trong việc sử dụng dấu chấm (.) để ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu,... và dấu phẩy (,) ngăn cách giữa số nguyên và số lẻ thập phân.

- Các số liệu khai trong phần này cần trùng khớp với số liệu trong Báo cáo tài chính. Đối với các doanh nghiệp có nhiều công ty con, chi nhánh, nếu sử dụng số liệu hợp nhất trong phần này thì phải cung cấp bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất trong phần Phụ lục;

- Ứng viên cần điền đầy đủ các chỉ tiêu ở trên. Ngoài chỉ tiêu số 05 các chỉ tiêu khác nếu không có cần giải thích lý do.

2. Báo cáo tóm tắt quá trình phát triển của doanh nghiệp

2.1 Quy mô, lĩnh vực hoạt động và sản phẩm chính của doanh nghiệp khi mới thành lập:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2.2 Tóm tắt các bước phát triển quan trọng của doanh nghiệp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2.3 Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoặc phòng nghiên cứu và phát triển (Doanh nghiệp có trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hằng năm hoặc phòng nghiên cứu và phát triển vẫn đang hoạt động):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3 Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu

3.1 Thương hiệu của doanh nghiệp có được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ hay không?

Có □

Không □

Đang đăng ký □

3.2 Đầu tư cho hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu:

Tiêu chí xem xét

Năm 20...

Năm 20...

Kinh phí xây dựng và quảng bá thương hiệu (triệu đồng)

 

 

Tỷ lệ kinh phí xây dựng và quảng bá thương hiệu / Tổng doanh thu (%)

 

 

4 Sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

4.1 Liệt kê các sản phẩm, dịch vụ hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4.2 Mô tả các sản phẩm, dịch vụ hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (công năng; đối tượng khách hàng; ưu thế vượt trội; công nghệ sản xuất; thị trường; hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4.3 Dự kiến mô hình kinh doanh phát triển các sản phẩm mới hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

5.1 Bảo vệ môi trường (báo cáo các hoạt động, biện pháp bảo đảm an toàn môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Các tiêu chuẩn môi trường, quản lý môi trường doanh nghiệp đang áp dụng; các chứng chỉ được cấp):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5.2 Chiến lược phát triển bền vững (các giải pháp nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững về môi trường):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6. Công tác quản lý, điều hành và phát triển nguồn nhân lực:

6.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành doanh nghiệp (mô tả, vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức, các quy trình quản lý điều hành của doanh nghiệp)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6.2 Công tác phát triển nguồn nhân lực (tuyển dụng, đào tạo)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

III/ CÁC THÀNH TÍCH DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (Các bằng khen, giải thưởng. Chỉ nêu và gửi bản sao có chứng thực 03 hình thức khen thưởng cao nhất)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Ngày tháng năm 20
Đại diện doanh nghiệp
(Ký, ghirõ họ tên)

Mẫu báo cáo thành tích doanh nghiệp

Mẫu báo cáo thành tích doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm