Mẫu báo cáo thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu

1 3

Mẫu báo cáo thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu là gì? Mẫu bản báo cáo thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu là gì?

Mẫu báo cáo thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin thay đổi bổ sung...

2. Mẫu báo cáo thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./……

….., ngày …. tháng …. năm 20….

BÁO CÁO THAY ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THỰC HÀNH TỐT NUÔI TRỒNG, THU HÁI DƯỢC LIỆU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN KHAI THÁC DƯỢC LIỆU TỰ NHIÊN

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế

Tên cơ sở: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………....….

Điện thoại:……………………. Fax:……………. Email:……………………………

Đại diện cơ sở:……………………..……… Chức danh:…………………………...

Điện thoại:……………………. Fax:……………. Email:……………………………

Cơ sở chúng tôi xin báo cáo các nội dung thay đổi như sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Danh mục tài liệu liên quan đến thay đổi, bổ sung (tùy theo loại hình thay đổi, kèm theo các tài liệu tương ứng).

Đề nghị Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xem xét, đánh giá việc đáp ứng GACP đối với thay đổi, bổ sung nêu trên của cơ sở chúng tôi.

Chúng tôi xin gửi kèm bản báo cáo này các tài liệu sau đây:

1. Bản sao Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP

2. Hồ sơ tổng thể của cơ sở đã cập nhật các nội dung thay đổi.

 

Đại diện cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu

Mẫu báo cáo thay đổi, bổ sung về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm