Mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên năm 2017

Mẫu thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên năm 2017

Mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên năm 2017 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên. Mẫu thống kê nêu rõ thông tin cá nhân của Đảng viên, ngày vào Đảng chính thức, khen thưởng và kỷ luật trong năm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên năm 2017 như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ................

CHI BỘ: ..................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày...tháng...năm....

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày

vào

Đảng

Ngày chính thức

Giới tính

Học vị

Học hàm

Dân tộc

Tôn giáo

Đã có Thẻ Đảng

Đã có Huy hiệu Đảng

Khen thưởng trong năm

Kỷ luật

trong năm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nơi nhận:

- Ban Thưởng vụ Đảng ủy Trường

- Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Mẫu thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên năm 2017

Mẫu thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên năm 2017

Đánh giá bài viết
1 787
Thủ tục hành chính Xem thêm