Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ là mẫu báo cáo của đơn vị doanh nghiệp về thu chi phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi. Mẫu báo cáo nêu rõ chỉ tiêu phí thực hiện, các mức phí của hàng dự trữ.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thu chi phí hàng dự trữ tại đây.

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Mẫu số B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Nội dung cơ bản của mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ như sau:

Đơn vị báo cáo...

Mẫu số B13 - H

BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI

Năm:...........

S

T

T

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng số

Trong đó

Phí mua

Phí bán

Phí bảo quản

Tổng số

Trong đó

TX

Không TX

CO2

Kê lót

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Thực hiện

1

Phí được hưởng theo định mức

01

2

Chi thực tế về phí

02

3

Chênh lệch phí định mức và thực tế

03

II. Phân phối

4

Nộp cấp trên

04

5

Bổ sung nguồn kinh phí

05

6

Trích lập quỹ cơ quan

06

7

Chênh lệch thu chi chưa phân phối

07

......., ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 431
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm