Mẫu báo cáo thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu

1 4

Mẫu báo cáo thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu là gì?

Mẫu báo cáo thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu báo cáo thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu

Tên nhà thầu:
Mã nhà thầu:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung/đàm phán giá tháng ….

(Thời gian thực hiện từ ngày …/…/………. đến ngày …/…/……)

Kính gửi: ……………………………………

STT

Mã thuốc

Tên hoạt chất

Nồng độ, hàm lượng

Tên thuốc

GĐKLH GPNK

Đơn vị tính

Tồn đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đơn vị trong thỏa thuận khung

Các đơn vị ngoài thỏa thuận khung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (10): Các đơn vị được phân bổ trong thỏa thuận khung;

- (11): Các đơn vị không được phân bổ trong thỏa thuận khung

- (13): Số lượng dự kiến nhập/sản xuất tháng tới

Nhà thầu cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã kê khai và có trách nhiệm cung cấp các tài liệu làm rõ các thông tin tại biểu mẫu nếu chủ đầu tư yêu cầu.

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ghi rõ họ tên, số điện thoại, email)

………, ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu

Mẫu báo cáo thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm