Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân

Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân là gì? Mẫu báo cáo thực lực gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân là gì?

Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin phương tiện ký thuật... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân

…………………………………………

………………………………………….

Số :……………………./……………..

(Khổ 390mm x 270mm)

BÁO CÁO THỰC LỰC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

(Dùng cho Cơ quan quân sự cấp huyện, cấp tỉnh và quân khu)

Số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm …………

PHẦN BÁO CÁO LỜI

1. Nhận xét (khái quát tình hình đăng ký trong năm):……………………………

…………………………………..………………………………………………..

2. Tình hình tăng giảm và lý do tăng giảm trong năm:………………..…………

……………………………………………………………………………………


NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Chữ ký, cấp bậc, họ và tên)

Ngày………..tháng……..năm………
………………………
(Chữ ký, đóng dấu, cấp bậc, họ và tên)

Ghi chú:

1. Đây là tờ bìa của Báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân.

2. Nếu in từ máy vi tính dùng giấy khổ A3

THỰC LỰC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

STT

Loại PTKT

Đơn vị tính

Khả năng sử dụng

Số lượng năm trước

Số lượng hiện có

Đã xếp vào đơn vị DBĐV

Cộng

……

……

……

……

……

……

……

……

……

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

Hiện có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Đây là tờ ruột của Báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân.

2. Thống kê theo thứ tự PTKT đăng ký trực tiếp, PTKT không đăng ký trực tiếp.

- Cấp huyện thống kê theo đầu mối cấp xã và cơ quan, tổ chức theo thứ tự trên.

- Cấp tỉnh thống kê theo đầu mối huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo thứ tự như trên.

- Cấp quân khu thống kê theo đầu mối tỉnh, TP thuộc địa bàn quản lý theo thứ tự như trên.

3. Nếu in từ máy vi tính dùng giấy khổ A3

Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân

Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm