Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu là mẫu bản báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để báo cáo về việc bán hàng xuất khẩu của doanh nghiệp mình. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu tại đây.

Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
SỐ: /BC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

BÁO CÁO

THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN BÁN HÀNG ĐỂ XUẤT KHẨU

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư...hoặc Ban QLKCN tỉnh...

Đồng kính gửi: Bộ Công Thương

I/ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa)...................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số............do..............cấp ngày......tháng........năm...................

Giấy phép kinh doanh (nếu có) số ..........do................cấp ngày......tháng........năm..........

Ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh:.....................................................

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính:.......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ……………Website (nếu có)...........................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:..............................................................Nam/Nữ:.........................................

Chức danh:..................................................................................................................

II/ THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN BÁN HÀNG ĐỂ XUẤT KHẨU

STT TÊN THƯƠNG NHÂN MÃ SỐ THUẾ TRỊ GIÁ (VNĐ) SỐ LƯỢNG
Mặt hàng A
01 Công ty Cổ phần A
02 Công ty TNHH B
....
Tổng cộng
Mặt hàng B
01 Công ty Cổ phần A
...
Tổng cộng

Công ty cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này./.

......, ngày...... tháng....... năm.......
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 277
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm