Mẫu báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

1 5

Mẫu báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn và có thể lập được báo cáo này nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu là gì?

Mẫu báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình biến động vốn chủ sở hữu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, người báo cáo...

2. Mẫu báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Công ty quản lý quỹ:…………………..…

Địa chỉ: …………………………………….

Điện thoại: ………. Fax: ………………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm …

Đơn vị tính: ……….

CHỈ TIÊU

Thuyết minh

Số dư đầu năm

Số tăng/giảm

Số dư cuối năm

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thặng dư vốn cổ phần

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vốn khác của chủ sở hữu

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cổ phiếu quỹ (*)

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quỹ đầu tư phát triển

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quỹ dự phòng tài chính

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Lợi nhuận chưa phân phối

………………..

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong năm: …………………

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Mẫu báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm