Mẫu báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn

1 3

Mẫu báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn là gì? Mẫu báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. định nghĩa mẫu báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn là gì?

Mẫu báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình các dự án có nợ quá hạn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin dự án... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN CÓ NỢ QUÁ HẠN

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Đơn vị tính: Nguyên tệ

TÊN DỰ ÁN

Loại tiền

DƯ NỢ ĐẾN 31/12/...

TRONG ĐÓ NỢ QUÁ HẠN

Nội dung xử lý hoặc kiến nghị

Nguyên tệ

Quy USD

Quy VND

Gốc

Lãi

Phí

Dự phòng rủi ro

Cộng

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

C

TNG CỘNG

Chính phủ nước ngoài

Nước …..

Dự án …..

Tổ chức quốc tế

T chc

Dự án …..

Các TCTD, NHTM

Ngân hàng....

Dự án …..

Tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức ....

Dự án …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

 

……, Ngày ….. tháng …… năm ….

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn

Mẫu báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm