Mẫu báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp

1 8

Mẫu báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp là gì?

Mẫu báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình đánh giá sự phù hợp. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin đánh giá...

2. Mẫu báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

…., ngày …. tháng ….. năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Kính gửi: Bộ Công Thương

(Tên tổ chức, cá nhân báo cáo) gửi Báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp theo quy định tại QCVN……: 2017/BCT từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm , như sau:

TT

THÔNG TIN CHUNG

Ghi chú

Tên tổ chức được đánh giá sự phù hợp

Tên sản phẩm

Số lượng

Kết quả đánh giá

Kết quả

Số công bố hợp quy

Ngày/tháng/ năm cấp

(đối với trường hợp đạt yêu cầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Lưu: Tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Đại diện có thẩm quyền của
Tổ chức đánh giá sự phù hợp
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp

Mẫu báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm