Mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định

1 7

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định là gì? Mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định là gì?

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định

(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngàythángnăm 20…

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
THỬ NGHIỆM/CHỨNG NHẬN/ KIỂM ĐỊNH/GIÁM ĐỊNH

(Từ ngày .../..../20 ... đến ngày …../…../20 ...)

Kính gửi: Bộ Công Thương

1. Tên tổ chức hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

3. Điện thoại:…………………….Fax:…………………..E-mail: ……………………

4. Tình hình hoạt động

…………. (tên tổ chức hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận) báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận được chỉ định từ ngày .../.../20 ... đến ngày..../……/20... như sau:

a) Hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận trong kỳ báo cáo:

- Tên lĩnh vực chuyên ngành

- Số lượng, nội dung công việc đã tiến hành đánh giá sự phù hợp

- ….

b) Đơn vị có giấy thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đã bị thu hồi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo.

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/ thành phố)

Lĩnh vực/đối tượng

Tên quy chuẩn kỹ thuật

Thời gian/hiệu lực của giấy thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận (ghi năm hết hiệu lực)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

……………………….. (tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo để (tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định) và Bộ Công Thương biết.

 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Đại diện có thm quyn ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm