Mẫu báo cáo tình hình rủi ro gian lận, giả mạo

1 6

Mẫu báo cáo tình hình rủi ro gian lận, giả mạo là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình rủi ro gian lận, giả mạo là gì?

Mẫu báo cáo tình hình rủi ro gian lận, giả mạo là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình rủi ro gian lận, giả mạo. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu báo cáo tình hình rủi ro gian lận, giả mạo

ĐƠN VỊ BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

….., ngày.…tháng….năm….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH RỦI RO GIAN LẬN, GIẢ MẠO

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán)

1. Thông tin chung

Thời điểm xảy ra vụ việc (ngày, giờ xảy ra vụ việc): ………………………………..

Mô tả vụ việc: …………………………………….………………………………….

Nguyên nhân gây ra vụ việc: ………………………………………………………...

2. Các biện pháp xử lý (trong đó nêu thời điểm hoàn thành xử lý hoặc dự kiến hoàn thành xử lý).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình rủi ro gian lận, giả mạo

Mẫu báo cáo tình hình rủi ro gian lận, giả mạo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm