Mẫu báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản

1 8

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản là gì?

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin tình hình sản xuất nhập khẩu thức ăn thủy sản...

2. Mẫu báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản

(Tên tổ chức, cá nhân):…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

………, ngày ….. tháng …… năm ……..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

- Trong 6 tháng đầu năm 20 .....: ………..□1

- Năm 20...: ………………………………..□2

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản;
- (Tên Cơ quan quản lý về thủy sản cấp tỉnh).

Đơn vị chúng tôi gửi tới Quý cơ quan báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của đơn vị trong thời gian:

- Tên cơ sở: …………………………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………..

- Email: …………………………………………..…………………………………

- Địa điểm sản xuất: …………………………………….…………………………..

- Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện: ………………………………………………..

- Công suất thiết kế (tấn/năm)3: …………………………………………………….

- Kế hoạch nhập khẩu (tấn/năm)4: …………………………………………….……

1. Sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng: Chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị (nếu có).

 

.... ngày ... tháng ... năm 20...
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BÁO CÁO
(ký tên, đóng dấu)

______________________

1 Báo cáo trong kỳ từ ngày 20 tháng 12 năm trước đến ngày 20 tháng 6 năm sau.

2 Báo cáo trong kỳ từ ngày 20 tháng 12 năm trước đến ngày 20 tháng 12 năm sau.

3 Áp dụng đối với cơ sở sản xuất trong nước.

4 Áp dụng đối với cơ sở nhập khẩu.

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm