Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

19 66.834

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (ở Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn) được VnDoc cập nhật nội dung theo Thông tư hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ mới nhất hiện nay. Nội dung cụ thể của Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý mời các bạn tham khảo.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý:

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Nội dung cụ thể của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo và nghiên cứu được chính xác và rõ ràng nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Quý.........Năm.........

1. Tên tổ chức (cá nhân):...................................................................................................................

2. Mã số thuế:......................................................................................................................................

3. Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Đơn vị tính: Số


Tên loại
hóa đơn
Ký hiệu
mẫu hóa đơn
Ký hiệu
hóa đơn
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ
Tổng số Số tồn
đầu kỳ
Số mua/
phát hành
trong kỳ
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó
Số lượng
đã sử dụng
Xóa bỏ Mất Hủy
Từ số Đến số

Từ số

Đến số Từ số Đến số Cộng Số
lượng
Số Số lượng Số Số lượng Số

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hóa đơn
GTGT
01GTKT3/001 AA/13P 200 1 100 101 200 1 104 104 50 3 8,12,22 1 101 50 51
-
100
Hóa đơn
bán hàng
01GTGT3/001                                
Phiếu
XKKVCNB
01XKNB3/001                                
                                   

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

............, ngày........... tháng.......... năm...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
19 66.834
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm