Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm)

VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) để bạn đọc tham khảo. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) nêu rõ thông tin số lao động đầu kỳ, số lao động giảm trong kỳ và số lao động tính đến cuối kỳ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) tại đây.

1. Quy định mới về báo cáo tình hình sử dụng lao động

1.1. Thủ tục và trình tự Tuyển lao động:

- Việc thông báo công khai tuyển dụng lao động phải được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây:

a) Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động;

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động được thực hiện theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 23.

1.2. Lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Doanh nghiệp phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động sau đây:

a) Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);

b) Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

c) Bậc trình độ kỹ năng nghề;

d) Vị trí việc làm;

đ) Loại hợp đồng lao động;

e) Thời điểm bắt đầu làm việc;

g) Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

h) Tiền lương;

i) Nâng bậc, nâng lương;

k) Số ngày nghỉ trong năm, lý do;

l) Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết);

m) Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

n) Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

o) Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

p) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

q) Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động đúng mục đích và xuất trình khi Phòng (hoặc Sở, thanh tra) Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. và các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu.

1.3. Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động -> Doanh nghiệp phải khai trình sử dụng lao động theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 23.

- Doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23.

2. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm)

Hằng năm, doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) được ban hành theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chậm nhất là trước ngày 25/5 và 25/11.

Nơi nộp: Phòng LĐTBXH nơi công ty trú đóng.

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) - Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

Mời các bạn tham khảo bản text của Bản báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm (hoặc cuối năm)

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ................................ ..........., ngày ... tháng ... năm .........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM .............. (HOẶC CUỐI NĂM ................)

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố..............

(hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...............)

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần):...............................

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:

I. Số lao động đầu kỳ

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x x

II. Số lao động tăng trong kỳ

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x x

III. Số lao động giảm trong kỳ

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Lý do giảm
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng Nghỉ hưu Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động
/Hợp đồng làm việc
Kỷ luật sa thải Thỏa thuận chấm dứt Lý do khác
x x x x x x x x x x x x x x x x

IV. Số lao động cuối kỳ

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x x

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 33.780
Việc làm - Nhân sự Xem thêm