Mẫu báo cáo tình hình sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng

1 12

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng là gì?

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình sử dụng mạng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 12/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng

Tên đơn vị báo cáo:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG

1.Dịch vụ, ứng dụng triển khai trên mạng TSLCD

STT

Tên đơn vị sử dụng

Dịch vụ, ứng dụng đã triển khai trên mạng TSLCD1

Dịch vụ quy định tại Thông tư 27

Dịch vụ, ứng dụng khác (VD: gửi, nhận VBĐT…)

1

………………

 

 

2

………………

 

 

3

………………

 

 

4

………………

 

 

5

………………

 

 

2. Thống kê tình hình sử dụng mạng TSLCD2

STT

Tên đơn vị sử dụng

Tốc độ (Mbps)

Hiện trạng kết nối

Đáp ứng tiêu chí ATTT tại Phụ lục 1

Kết nối mạng nội bộ (LAN) vào mạng TSLCD

Sử dụng

Không sử dụng

Đáp ứng

Chưa đáp ứng

Đã kết nối

Chưa kết nối

1

……………

 

 

 

 

 

 

 

2

……………

 

 

 

 

 

 

 

3

……………

 

 

 

 

 

 

 

4

……………

 

 

 

 

 

 

 

3. Tình hình ban hành quy chế sử dụng mạng TSLCD tại địa phương

Đã ban hành □ Chưa ban hành □

Tên, ngày tháng ban hành quy chế: …………………………………………………

Nhu cầu tương lai

STT

Tên bài toán, ứng dụng cần triển khai

Phạm vi triển khai

Tốc độ yêu cầu

Thời gian dự kiến triển khai

1

…………………

 

 

 

2

…………………

 

 

 

3

…………………

 

 

 

4

…………………

 

 

 

5

…………………

 

 

 

4. Tồn tại và vướng mắc

Nêu những tồn tại và các vướng mắc hiện tại của địa phương bao gồm: vận hành, sử dụng, kinh phí, quản lý, chỉ đạo điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Đề xuất và kiến nghị

Nêu những đề xuất và kiến nghị chung nhằm thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT trên nền tảng mạng TSLCD trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong giai đoạn tới.

 

…………, ngày ……tháng…..năm……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)

1 Liệt kê chi tiết tên các dịch vụ, ứng dụng đã triển khai trên mạng TSLCD tại mục “Dịch vụ, ứng dụng đã triển khai trên mạng TSLCD”

2 Đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong mục “Hiện trạng kết nối”, mục “Đáp ứng tiêu chí ATTT tại Phụ lục 1” và mục “Kết nối mạng nội bộ (LAN) vào mạng TSLCD”

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm