Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm

Mẫu 02/DNUT

Tên Công ty: …………..

Mã số thuế: ……………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 03 NĂM

(Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ...)

I. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1) Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chính:

2) Đại lý làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (tên, địa chỉ):

3) Các hình thức thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

4) Các ngân hàng thanh toán, tên, số hiệu tài khoản tại ngân hàng:

5) Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp áp dụng:

6) Áp dụng chế độ kiểm soát tài chính nội bộ: Có: □, chưa: □

7) Tình hình chấp hành quy định của pháp luật về kế toán (03 năm gần nhất)

8) Tình hình chấp hành pháp luật (03 năm gần nhất) theo quy định tại điều …

Thông tư …/…./TT-BTC.

Đánh giá bài viết
1 603
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm