Mẫu báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

1 18

Mẫu báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường là gì? Mẫu báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường là gì?

Mẫu báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình thu gom...

2. Mẫu báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO
Tình hình thu gom, vận chuyển CTRCNTT (từ ngày 1/1/… đến 31/12/...)

Kính gửi: (2)

1. Thông tin chung:

Chúng tôi là (1): Địa chỉ: …. Điện thoại:….. Fax:……. E-mail:…………

Hợp đồng ký kết với cơ sở xử lý CTRCNTT có chức năng phù hợp.

2. Tình hình chung về hoạt động thu gom, vận chuyển CTRCNTT:

a) Khối lượng CTRCNTT được thu gom và vận chuyển:………………...

b) Thông tin về các tổ chức phát sinh chuyển giao CTRCNTT:………….

TT

Tên các tổ chức

Khối lượng (kg)

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng khối lượng

 

 

c) Thông tin về các chủ cơ sở xử lý CTRCNTT tiếp nhận để xử lý CTRCNTT do đơn vị trực tiếp thu gom, vận chuyển:

TT

Tên chủ cơ sở xử lý CTRCNTT

Khối lượng (kg)

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng khối lượng

 

 

3. Các vấn đề khác (sửa chữa, bảo trì và vệ sinh các thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển; đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và công nhân thu gom, vận chuyển; tổ chức khám chữa bệnh, trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ quản lý và công nhân; quản lý, vận hành hệ thống GPS (nếu có)

4. Kèm theo các biên bản bàn giao CTRCNTT

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên chủ thu gom, vận chuyển CTRCNTT;

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

Mẫu báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm