Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu năm 2017

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu được sử dụng nhằm thống kê, báo cáo chi tiết về tình hình nhập khẩu hàng hóa đã được xác nhận đăng ký nhập khẩu. Cụ thể trong mẫu gồm các chỉ tiêu: Tên hàng, số lượng, trị giá.... Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN

------------------

Số :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

..., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP KHẨU

(Đối với hàng hoá nhập khẩu được xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian)

Kính gửi: Bộ Công Thương

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng, Thương nhân báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu như sau:

Tên hàng

Mã HS

(10 số)

Số đăng ký (do Bộ Công Thương cấp khi xác nhận đăng ký nhập khẩu)

Số tờ khai hải quan

Số lượng/khối lượng

Trị giá (USD)

Số lượng nhập khẩu lũy kế tới thời điểm báo cáo

Trị giá nhập khẩu lũy kế tới thời điểm báo cáo

(USD)

               
               

...

...

...

 

...

...

...

...

 Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng.

 

Người đại diện theo pháp luật của Thương nhân

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

 Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu

Đánh giá bài viết
1 119
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm