Mẫu báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy

1 7

Mẫu báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy là gì?

Mẫu báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tiếp nhận công bố hợp quy. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin tình hình tiếp nhận công bố...

2. Mẫu báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY

Kính gửi: Bộ Công Thương

(Tên cơ quan tiếp nhận công bố) gửi Báo cáo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại QCVN……: 2017/BCT từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm , như sau:

TT

THÔNG TIN CHUNG

Ghi chú

Tên tổ chức công bố hợp quy

Tên sản phẩm

Số lượng

Số công bố hợp quy

Ngày/tháng/năm cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Lưu: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Đại diện có thẩm quyền của
Cơ quan tiếp nhận công bố
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy

Mẫu báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm