Mẫu báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

1 13

Mẫu báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường là gì? Mẫu báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường là gì?

Mẫu báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình xử lý chất thải rắn...

2. Mẫu báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO
Tình hình xử lý CTRCNTT (từ ngày 01/01/… đến 31/12/...)

Kính gửi: (2)

1. Thông tin chung: Chúng tôi là (1): ..Địa chỉ:… Điện thoại:..Fax:.. E-mail:…

2. Tình hình chung về việc xử lý CTRCNTT trong kỳ báo cáo:………………..

3. Kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường, vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTRCNTT trong kỳ báo cáo:……………………………….

4. Kế hoạch hoạt động trong kỳ báo cáo tới:……………………………………

5. Thống kê về chất thải

a) Số lượng CTRCNTT được quản lý:

TT

Nhóm CTRCNTT

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý

Ghi chú

1

Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất

 

 

Chuyển giao cho cơ sở sản xuất phù hợp

2

Sơ chế để làm nguyên liệu sản xuất hoặc đồng xử lý

 

 

Phân loại, sơ chế, tái chế, tái sử dụng, xử lý…

3

Phải xử lý………

 

 

Chôn lấp, thiêu đốt

b) Thông tin về các chủ nguồn thải CTRCNTT mà đơn vị trực tiếp thu gom:

TT

Tên chủ nguồn thải

Số lượng (kg)

Ghi chú

1

 

 

 

 

Tổng số lượng

 

 

c) Thông tin về các chủ thu gom, vận chuyển chuyển giao CTRCNTT (nếu có):

TT

Tên các tổ chức

Khối lượng (kg)

Ghi chú

1

 

 

 

 

Tổng khối lượng

 

 

6. Kết quả giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTRCNTT và các vấn đề khác (Kiểm soát ô nhiễm và BVMT; phòng ngừa và ứng phó sự cố; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; đào tạo, tập huấn định kỳ):

7. Kèm theo biên bản bàn giao CTRCNTT

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên chủ xử lý CTRCNTT;

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở xử lý CTRCNTT.

Mẫu báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Mẫu báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm