Mẫu báo cáo tổ chức cán bộ theo tháng

Mẫu báo cáo tháng tổ chức cán bộ

Mẫu báo cáo tháng tổ chức cán bộ gồm nhiều biểu mẫu theo các phòng, ban khác nhau được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, mời các bạn tham khảo.

Mẫu báo cáo của Đảng ủy hàng tháng

Mẫu báo cáo tháng của tổ chuyên môn

MẪU BÁO CÁO THÁNG DÀNH CHO BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

 

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày   tháng  năm 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…

Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Số lượng cán bộ đang quản lý

2. Những biến động về công tác tổ chức - cán bộ

3. Công tác tham mưu giúp Giám đốc, Đảng ủy Học viện xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

4. Công tác phối hợp với các đơn vị trong Học viện trong công tác tổ chức - cán bộ 

5. Công tác soạn thảo, trình Giám đốc Học viện các văn bản quản lý

6. Công tác thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các mặt công tác.

- Thực hiện kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện;

- Kiến nghị:

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG...

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

MẪU BÁO CÁO THÁNG DÀNH CHO ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU GIẢNG DẠY

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III 

 

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày   tháng  năm 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…

Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện

I. CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

1. Số lượng lớp/ giờ giảng

Hệ đào tạo

Hình thức đào tạo

Tổng số

Tập trung

(số lớp/số giờ giảng)

Tại chức

(số lớp/số giờ giảng)

Cao cấp lý luận 

 

 

 

Bồi dưỡng ngắn hạn

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

2. Các công việc phục vụ giảng dạy được quy đổi ra giờ chuẩn.

3. Bình quân giờ giảng trên đầu người tham gia giảng dạy:

4. Đánh giá chất lượng nội dung và phương pháp giảng dạy.

5. Đánh giá việc thực hiện đổi mới nội dung chương trình học.

II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Kết quả công tác thực hiện các đề tài

- Số đề tài khoa học đang triển khai (tổng số, tên đề tài, cấp đề tài).

- Số đề tài đã nghiệm thu (tổng số, tên đề tài, cấp đề tài).

2. Kết quả tham gia xây dựng chương trình, viết giáo trình, giáo khoa môn học.

3. Hội thảo khoa học tổ chức trong tháng (số lượng, tên hội thảo).

III.ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC MẶT CÔNG TÁC

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các mặt công tác.

- Việc thực hiện kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện.

- Kiến nghị :

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

MẪU BÁO CÁO THÁNG DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III 

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày   tháng  năm 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…

Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

a. Đề tài khoa học.

1. Số đề tài khoa học đang triển khai 

Tổng

 

Đề tài 

cấp nhà nước

Đề tài

cấp bộ

Đề tài cấp

sơ sở

Đề tài giám đốc 

giao nhiệm vụ 

Tên

Thời gian hoàn thành

Tên

Thời gian hoàn thành

Tên

Thời gian hoàn thành

Tên

Thời gian hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số đề tài đã nghiệm thu 

Tổng

 

Đề tài

cấp nhà nước

Đề tài

cấp bộ

Đề tài cấp

cơ sở

Đề tài giám đốc

giao nhiệm vụ

Tên

Xếp loại

 

Tên

Xếp loại

Tên

Xếp loại

Tên

Xếp loại

b. Công tác hội thảo khoa học (số lượng, tên của các hội thảo).

c. Các chương trình liên kết với địa phương, khảo sát thực tế :

(số lượng chương trình, nội dung khảo sát)

d. công tác tham mưu Ban Giám đốc

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC MẶT CÔNG TÁC

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các mặt công tác. 

- Thực hiện kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện

- Kiến nghị :

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…

                      TRƯỞNG  BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

MẪU BÁO CÁO THÁNG DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

TÊN ĐƠN VỊ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày   tháng  năm 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…

Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Số lượng lớp/học viên

Tên hệ đào tạo

Số lớp/học viên

 khai giảng trong tháng

Số lớp/học viên bế giảng trong tháng

Số lớp/ học viên 

hiện đang quản lý

Trong đó có bao nhiêu học viên nước ngoài

 

Tập trung

Tại chức

Tập trung

Tại chức

Tập trung

Tại chức

Tập trung

Tại chức

1. Hệ cao cấp lý luận

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hệ cử nhân chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hệ cao học

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hệ tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Công tác quản lý lớp, quản lý học viên:

3. Công tác tham mưu Ban Giám đốc:

- Nâng cao chất lượng đào tạo:

- Nâng cao chất lượng quản lý:

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các mặt công tác.

- Thực hiện kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện;

- Kiến nghị:

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG...

 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

MẪU BÁO CÁO THÁNG DÀNH CHO PHÒNG THANH TRA HỌC VIỆN

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày   tháng  năm 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…

Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện

]I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Kết quả thanh tra giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học

2. Kết quả thanh tra kinh tế - xã hội

3. Kết quả thường trực tiếp dân, tham mưu giúp Giám đốc Học viện giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Kết quả thanh tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Học viện.

5. Công tác thanh tra tham mưu Ban Giám đốc

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các mặt công tác.

- Thực hiện kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện;

- Kiến nghị:

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…

TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA HỌC VIỆN 

Đánh giá bài viết
1 565
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm