Mẫu báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

1 5

Mẫu báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế là gì? Mẫu bản báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế là gì?

Mẫu báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin tổng hợp chi ngân sách xã...

2. Mẫu báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Tỉnh:.........

Huyện:......

Xã:............

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH XÃ
THEO NỘI DUNG KINH TẾ

Tháng..... năm...

Đơn vị tính: đồng

 

S

T

T

 

 

Nội dung

 

 

Mã số

 

Dự

toán

năm

Thực hiện

So sánh

thực hiện từ đầu năm với dự toán năm (%)

 

Trong tháng

Luỹ kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

3

4

 

Tổng chi ngân sách xã

100

 

 

 

 

A

Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc

200

 

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển (1)

300

 

 

 

 

1

Chi đầu tư XDCB

310

 

 

 

 

2

Chi đầu tư phát triển khác

320

 

 

 

 

II

Chi thường xuyên

400

 

 

 

 

1

Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự

410

 

 

 

 

 

- Chi dân quân tự vệ

411

 

 

 

 

 

- Chi an ninh trật tự

412

 

 

 

 

2

Sự nghiệp giáo dục

420

 

 

 

 

3

Sự nghiệp y tế

430

 

 

 

 

4

Sự nghiệp văn hoá, thông tin

440

 

 

 

 

5

Sự nghiệp thể dục thể thao

450

 

 

 

 

6

Sự nghiệp kinh tế

460

 

 

 

 

 

- SN giao thông

461

 

 

 

 

 

- SN nông - lâm - thuỷ lợi - hải sản

462

 

 

 

 

 

- SN thị chính

463

 

 

 

 

 

- Thương mại, dịch vụ

464

 

 

 

 

 

- Các sự nghiệp khác

465

 

 

 

 

7

Sự nghiệp xã hội

470

 

 

 

 

 

- Hưu xã và trợ cấp khác

471

 

 

 

 

 

- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội

472

 

 

 

 

 

- Khác

473

 

 

 

 

8

Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể

480

 

 

 

 

 

Trong đó : Quỹ lương

481

 

 

 

 

8.1

Quản lý nhà nước

482

 

 

 

 

8.2

Đảng cộng sản Việt Nam

483

 

 

 

 

8.3

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

484

 

 

 

 

8.4

Đoàn Thanh niên CSHCM

485

 

 

 

 

8.5

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

486

 

 

 

 

8.6

Hội Cựu chiến binh VN

487

 

 

 

 

8.7

Hội Nông dân VN

488

 

 

 

 

9

Chi khác

490

 

 

 

 

.......

..............

......

 

 

 

 

III

Dự phòng

400

 

 

 

 

B

Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc

600

 

 

 

 

1

Tạm ứng XDCB

610

 

 

 

 

2

Tạm chi

620

 

 

 

 

(1) Chỉ áp dụng đối với cấp ngân sách xã, thị trấn

 

.........., ngày...... tháng...... năm...

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của Kho bạc:

- Số chi ngân sách xã đã qua Kho bạc:..........…

Kế toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Mẫu báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm