Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đề nghị phân loại Đảng viên

1 1.244

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đề nghị phân loại Đảng viên năm 2017

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đề nghị phân loại Đảng viên là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp kết quả đề nghị phân loại Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ kết quả tổng hợp phân loại, thông tin Đảng viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản báo cáo tổng hợp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đề nghị phân loại Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ................

CHI BỘ: ................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

..........., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả đề nghị phân loại đảng viên năm 2017

TT

Họ và tên

Kết quả đề nghị phân loại đảng viên

Số phiếu

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

- Lưu chi bộ.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI BỘ
BÍ THƯ

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đề nghị phân loại Đảng viên

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đề nghị phân loại Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 1.244
Thủ tục hành chính Xem thêm