Mẫu báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

1 6

Mẫu báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế là gì? Mẫu bản báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế là gì?

Mẫu báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế là mẫu bản báo cáo được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin thu ngân sách...

2. Mẫu báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Tỉnh:.........

Huyện:......

Xã:............

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH XÃ
THEO NỘI DUNG KINH TẾ

Tháng..... năm...

Đơn vị tính: đồng

 

S

T

T

 

Nội dung

 

Mã số

 

Dự

toán

năm

Thực hiện

So sánh

thực hiện từ đầu năm với dự toán năm(%)

 

Trong tháng

 

Luỹ kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

3

4

 

Tổng số thu ngân sách xã

100

 

 

 

 

A

Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc

200

 

 

 

 

I

Các khoản thu 100%

300

 

 

 

 

1

Phí, lệ phí

320

 

 

 

 

2

Thu từ quĩ đất công ích và đất công

330

 

 

 

 

3

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

340

 

 

 

 

4

Đóng góp của nhân dân theo qui định

350

 

 

 

 

5

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

360

 

 

 

 

6

Thu kết dư ngân sách năm trước

380

 

 

 

 

7

Thu khác

390

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

400

 

 

 

 

 

Các khoản thu phân chia (1)

 

 

 

 

 

1

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

420

 

 

 

 

2

Thuế nhà đất

430

 

 

 

 

3

Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh

440

 

 

 

 

4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

450

 

 

 

 

5

Lệ phí trước bạ nhà, đất

460

 

 

 

 

 

Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

III

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

500

 

 

 

 

-

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên.

510

 

 

 

 

-

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

520

 

 

 

 

IV

Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

600

 

 

 

 

B

Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc

700

 

 

 

 

(1) Chỉ áp dụng đối với cấp ngân sách xã, thị trấn

 

.........., ngày...... tháng...... năm...

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của Kho bạc:

- Số thu ngân sách xã đã qua Kho bạc:..........…

Kế toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Mẫu báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm