Mẫu báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế

1 53

Mẫu báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế là gì? Mẩu báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả công tác...

2. Mẫu báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế

UBND tỉnh, thành phố
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…

…………., ngày …… tháng ….. năm ……….

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DƯỢC VÀ MỸ PHẨM NĂM ………
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM …………

Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

I. Tình hình chung

1. Đặc điểm tình hình của địa phương

2. Một số thông tin chung: theo Biểu mẫu 03 đính kèm

3. Thuận lợi và khó khăn

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành tại địa phương và việc tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Công tác triển khai thực hiện các chính sách, chủ trương, đường lối quản lý, phát triển ngành dược, mỹ phẩm của nhà nước, Chính phủ hoặc của Bộ Y tế;

3. Công tác tổ chức thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm;

4. Công tác triển khai các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý dược và mỹ phẩm thuộc phạm vi của Sở Y tế;

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về dược và mỹ phẩm mới ban hành;

6. Công tác tổ chức và phối hợp liên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm;

7. Công tác chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thực hiện quy định về quản lý dược và mỹ phẩm theo từng lĩnh vực:

+) Quản lý chất lượng thuốc;

+) Quản lý thông tin, quảng cáo thuốc, và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (DI & ADR);

+) Quản lý giá thuốc;

+) Quản lý kinh doanh dược;

+) Đăng ký thuốc;

+) Đấu thầu, cung ứng thuốc;

+) Quản lý dược bệnh viện;

+) Quản lý mỹ phẩm ;

+) Công tác thanh tra dược và mỹ phẩm.

8. Công tác thống kê và tổng hợp, báo cáo;

9. Công tác đào tạo nhân lực dược;

10. Công tác cải cách hành chính.

III. Các tồn tại và giải pháp khắc phục.

IV. Kết quả chấm điểm, xếp loại: thực hiện theo Bảng điểm kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm của các Sở Y tế

V. Kiến nghị và đề xuất.

VI. Kế hoạch công tác năm kế tiếp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh, thành phố
- ….

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: Báo cáo cần cung cấp đầy đủ các số liệu và có phân tích cụ thể theo từng nội dung.

Mẫu báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế

Mẫu báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm của Sở Y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 53
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm