Mẫu báo cáo tổng số lớp VNEN cuối năm học

Mẫu báo cáo số lớp VNEN cuối năm học 2017-2018

Mẫu báo cáo số lớp VNEN cuối năm học 2017-2018 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về số lớp VNEN cuối năm học. Mẫu bản báo cáo nêu rõ thông tin tổng số lớp, phẩm chất, năng lực của học sinh theo chương trình VNEN... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo số lớp VNEN cuối năm học 2017-2018 như sau:

TRƯỜNG .................

BÁO CÁO SỐ LỚP VNEN CUỐI NĂM HỌC 2017-2018

TT

LỚP

Số lớp VNEN

Số HS lớp 6 VNEN

VIỆC HOÀN THÀNH
KẾT QỦA CÁC MÔN

PHẨM CHẤT

NĂNG LỰC

Số HS
hoàn thành

Số HS chưa
hoàn thành

Số HS "Đạt"

Số HS cần rèn
luyện về PC

Số HS "Đạt"

Số HS
còn hạn chế
về NL

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

1

                             

2

                             

3

                             

4

                             

5

                             

6

                             
 

Tổng số

                           
 

NGƯỜI BÁO CÁO

Mẫu báo cáo số lớp VNEN cuối năm học 2017-2018

Mẫu báo cáo số lớp VNEN cuối năm học 2017-2018

Đánh giá bài viết
1 124
Thủ tục hành chính Xem thêm