Mẫu báo cáo tự đánh giá trường THCS, THPT theo thông tư 18

1 1.375

Báo cáo tự đánh giá theo thông tư 18

Báo cáo tự đánh giá là văn bản phản ánh thực trạng chất lượng của nhà trường, sự cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của nhà trường. Tại công văn số 5932/BGDĐT-QLCL 2018 Bộ giáo dục đã hướng dẫn chi tiết tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. Sau đây là nội dung biểu mẫu báo cáo tự đánh giá theo thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

Nội dung mẫu báo cáo tự đánh giá THCS, THPT 2019

NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

...

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

 

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

B. TỰ ĐÁNH GIÁ

 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3

 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 1.1

 

Tiêu chí 1.2

 

Tiêu chí 1.3

 

Tiêu chí 1.4

 

Tiêu chí 1.5

 

Tiêu chí 1.6

 

Tiêu chí 1.7

 

Tiêu chí 1.8

 

Tiêu chí 1.9

 

Tiêu chí 1.10

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1

 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 2.1

 

Tiêu chí 2.2

 

Tiêu chí 2.3

 

Tiêu chí 2.4

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2

 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 3.1

 

Tiêu chí 3.2

 

Tiêu chí 3.3

 

Tiêu chí 3.4

 

Tiêu chí 3.5

 

Tiêu chí 3.6

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3

 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 4.1

 

Tiêu chí 4.2

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 4

 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 

Mở đầu

 

Tiêu chí 5.1

 

Tiêu chí 5.2

 

Tiêu chí 5.3

 

Tiêu chí 5.4

 

Tiêu chí 5.5

 

Tiêu chí 5.6

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5

 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4

 

Tiêu chí 1

 

Tiêu chí 2

 

Tiêu chí 3

 

Tiêu chí 4

 

Tiêu chí 5

 

Tiêu chí 6

 

Kết luận đánh giá tiêu chí Mức 4

 

Phần III. KẾT LUẬN CHUNG

 

Phần IV. PHỤ LỤC

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

 

Mời các bạn sử dụng file tải trong bài để xem toàn bộ nội dung mẫu báo cáo tự đánh giá THPT - THCS mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.375
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm