Mẫu báo cáo tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

1 64

Mẫu báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Mẫu báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin tuyển sinh... Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập như sau:

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............../BC-.....

........., ngày ... tháng ... năm ......

BÁO CÁO
Về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, Thông tư số ........../2014/TT-BGDĐT ngày ... tháng ... năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác quản lưu học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài, ........ báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập như sau:

1. Tình hình chung về công tác tuyển sinh và số lượng cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

2. Những khó khăn vướng mắc:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

3. Kiến nghị đề xuất:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Trân trọng /.

Nơi nhận:

- ...... ;

- ...... ;

- Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Mẫu báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Đánh giá bài viết
1 64
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm