Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện

1 5

Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện là gì?

Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc vận hành thị trường điện năm của đơn vị mua điện. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

, ngày tháng năm

BÁO CÁO
Về việc vận hành thị trường điện năm ....

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực

Các nội dung báo cáo:

1. Đánh giá về việc thực hiện các quy định thị trường điện.

2. Công tác cung cấp và xác nhận các số liệu đo đếm.

3. Công tác dự báo phụ tải.

4. Công tác các bảng kê thanh toán thị trường điện.

5. Kết quả chi phí mua điện trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

6. Các vướng mắc và kiến nghị của đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng du)

Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện

Mẫu báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm