Mẫu báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng

1 3

Mẫu báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng là gì?

Mẫu báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin khung lãi suất... Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng

TÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

…., ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO VỀ KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY TIÊU DÙNG

Kính gửi:

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố….

I. Khung lãi suất cho vay: Mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay.

II. Các yếu tố, nguyên tắc cơ bản xác định khung lãi suất cho vay tiêu dùng.

III. Các yếu tố về chi phí vốn, chi phí rủi ro, lợi nhuận trên vốn, lãi suất thị trường bảo đảm bù đắp được các chi phí, rủi ro liên quan, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sự phát triển của công ty tài chính.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng

Mẫu báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm