Mẫu báo cáo về tình hình kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm

1 4

Mẫu báo cáo về tình hình kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo về tình hình kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm là gì?

Mẫu báo cáo về tình hình kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình kết quả sử dụng nguồn gen... Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Mẫu báo cáo về tình hình kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm

Tên tổ chức, cá nhân
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

.............., ngày ….. tháng … năm ….

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM

Kính gửi: ………………………………….

I. Thông tin chung:

1. Tên tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn gen: ……………………..…...………………

Người đại diện:…………………….…… Chức vụ:……………………………………

Địa chỉ: ……….……..…… Số điện thoại:……………….… Thư điện tử: ….……..…

2. Tên tổ chức, cá nhân tiếp nhận nguồn gen: …………………….........………………

Người đại diện:…………………….…… Chức vụ:……………………………………

Địa chỉ: ……….……..…… Số điện thoại:………………… Thư điện tử: …..……..…

II.Báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen trao đổi.

1. Thỏa thuận hợp tác.

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số …. ngày … tháng …. năm ….

- Số và ngày ký Hợp đồng/ Hợp tác hoặc văn bản tương đương về trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm và có hiệu lực từ ngày…….tháng……..năm………

- Đặc điểm, hình ảnh (nếu có) nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm.

- Trách nhiệm của Bên tiếp nhận.

- Trách nhiệm của Bên cung cấp.

- Mục đích trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm

2. Kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đã trao đổi:

STT

Tên nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm

Loại hình nguồn gen

Đơn vị tính (con, mẫu, liều...)

Số lượng

Thời gian trao đổi

Địa điểm nghiên cứu/ nuôi giữ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thời gian theo dõi: từ ngày …. tháng ….. năm ....đến ngày …. tháng ….. năm …..

- Kết quả nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh đối với nguồn gen đã trao đổi.

Trên đây là báo cáo về tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đã được trao đổi./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁO CÁO
(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

Mẫu báo cáo về tình hình kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm

Mẫu báo cáo về tình hình kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm